Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

09/02/2021 15:38 Số lượt xem: 136

Ngày 26/01/2021 Ủy ban Bầu cử huyện Lương Tài ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kế hoạch nêu rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

     

(Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử)

      Cuộc bầu cử được tiến hành nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước tại cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Thông qua cuộc bầu cử nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân, phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những đại biểu có đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          Triển khai thực hiện cuộc bầu cử phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, tỷ lệ cử tri đi bầu cao; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo qui định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.

Những nội dung của kế hoạch phân chia việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử thành 3 bước.

Bước 1: Tiến hành công tác chuẩn bị; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai (Từ ngày 28/01 đến ngày 12/4/2021). Tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử; ở Huyện thời gian: Chậm nhất là sáng ngày 05 tháng 02 năm 2021(tức sáng  ngày 24 tháng Chạp năm Canh Tý).

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử ở cấp  xã thời gian: Chậm nhất là chiều ngày 05 tháng 02 năm 2021(tức sáng  ngày 24 tháng Chạp năm Canh Tý).

 Nội dung thực hiện công tác bầu cử: Thành lập Uỷ ban bầu cử huyện,  Chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất là ngày 07 tháng 02 năm 2021, tức ngày 26 tháng Chạp năm Canh Tý). Thành lập Uỷ ban bầu cử cấp xã: Chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất là ngày 07 tháng 02 năm 2021, tức ngày 26 tháng Chạp năm Canh Tý). Trong kế hoạch đã nêu cụ thể dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Thời gian  tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chậm nhất là ngày 17 tháng 02 năm 2021, tức ngày 06 tháng Giêng năm Tân Sửu. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, chậm nhất là ngày 19 tháng 3 năm 2021.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử còn lại; lập và niêm yết danh sách cử tri; tiếp tục hoàn chỉnh công tác chuẩn bị (Từ ngày 13/4 đến ngày 01/5/2021).

Bước 3: Tổ chức ngày bầu cử, báo cáo kết quả và tổng kết bầu cử (Từ ngày 02/5 đến ngày 22/6/2021). Theo tinh thần kế hoạch ngày 23/5 là ngày diễn ra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về tổ chức chỉ đạo, thực hiện tăng cường sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; Phải đặt công tác bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong năm 2016 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong suốt thời gian tiến hành bầu cử. Quán triệt sâu sắc, đầy đủ tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, làm cho mọi người hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đề cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt quyền chính trị thiêng liêng và nghĩa vụ cao cả của mỗi công dân, từ đó tích cực và tự giác tham gia công tác bầu cử, góp phần làm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở địa phương thành công tốt đẹp.

XT.Phòng VH&TT