Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu thầu trên trang Cổng thông tin điện tử

03/10/2018 07:56 Số lượt xem: 329
Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu thầu trên trang Cổng thông tin điện tử
Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu thầu trên trang Cổng thông tin điện tử (file đính kèm)
Phòng tài chính-kế hoạch huyện