Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn

21/03/2019 09:55 Số lượt xem: 99
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (File đính kèm)

2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin (file đính kèm)

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài Nguyên Môi trường (File đính kèm)

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính- Kế hoạch (File đính kèm)

5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế  (File đính kèm )

6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (File đính kèm)

7. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ (File đính kèm)

8. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp (File đính kèm)

9. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện (File đính kèm)