Mã số Tên thủ tục
523363 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần
523391 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng
523400 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
523479 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
523484 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
523490 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
523500 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng Người khuyết tật đặc biệt nặng)
523509 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
523510 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
523516 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
523520 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
523581 Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
523583 Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
523584 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
523587 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
523589 Thủ tục can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục
523597 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”
523600 Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”
523764 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
525541 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước