Mã số Tên thủ tục
519581 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
519582 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ
519583 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
519584 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
519585 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ
519612 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
519623 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
519624 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
519628 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
519629 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
519634 Thủ tục “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”
519635 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
519636 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
519637 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
519638 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
519639 Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”
519640 Thủ tục “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
523001 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
523009 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
523090 Đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em