Mã số Tên thủ tục
496011 Giải quyết tố cáo tại cấp xã
496013 Tiếp công dân tại cấp xã
496014 Xử lý đơn tại cấp xã
496216 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cấp xã
497094 Thủ tục đăng ký khai sinh
497095 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động
497096 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
497097 Thủ tục đăng ký lại khai sinh
497098 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
497099 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
497100 Thủ tục đăng ký khai tử
497101 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động
497102 Thủ tục đăng ký lại khai tử
497109 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
497111 Cấp bản sao từ sổ gốc
497112 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở; chứng thực di chúc; chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.
497115 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại UBND cấp xã
516500 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
519190 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
519191 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học