Mã số Tên thủ tục
261014 Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã
319436 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
320057 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
477492 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
477865 Thủ tục đăng ký lại kết hôn
478118 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
478212 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
478357 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
478492 Thủ tục đăng ký giám hộ
479021 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động
491950 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
491951 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
491952 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
491953 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
491954 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
491955 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
491956 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
491957 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
491958 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
496010 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã)